Arengukava ja Eesmärgid

Kooli põhikiri – arvutisse allalaaditav (pdf formaadis) 


Kooli eesmärgid on 
• mõõduka, raske ja sügava vaimupuude ning liitpuudega lastele põhihariduse andmine,
• õpetuses ei kasutata traditsioonilisi õppeaineid, vaid tegevusvaldkondi, mille kaudu omandatakse põhioskused.
nendeks on: motoorika arendamine, kommunikatsiooni, sotsiaalsete oskuste kujundamine, igapäevaelu ja kognitiivsed oskused.

Kooli ülesanded

• tagada õpilastele individuaalse õppekava täitmiseks vajalikud õppe- ja kasvatustingimused,
• harjutada õpilasi kaasõpilasi arvestava päevarežiimiga,
• innustada õpilasi end määratlema isiksuse ja kodanikuna,
• aidata õpilasi eneseteostamisele ühiskonnas heakskiidetud tegevusvaldkondades,
• õpetada lapsi elama s.o. eneseteostust sotsiaalses integratsioonis,
• õpetada hakkama saama igapäevaste olukordadega,
• ettevalmistust ettetulevate situatsioonide lahendamisel,
• õpetada toimetulekut

Keskkond

1. Asukoht haridussüsteemis
Salu Kool on erakooli seaduse alusel töötav põhikool raske- ja sügava vaimupuude ning liitpuudega lastele.
2. Asukoht Harjumaa haridussüsteemis
Ainus kool Harjumaal raske- ja sügava vaimupuude ning liitpuudega lastele
3. Asukoht Saue valla haridussüsteemis
Üks kolmest põhikoolist, mis on spetsialiseerunud raske- ja sügava vaimupuude ning liitpuudega lastele
4. Majandus
Rahastamine toimub erakooliseadusest lähtuvalt, mis koosneb riiklikust pearahast, kohamaksust ja õppemaksust ning annetustest

Stuktuur

1. Kooli juhtimine
• Kooli juhib Kooli Nõukogu, kelle ees kooli direktor on aruandekohuslane.
2. Alluvussüsteem
• Kool allub MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootusele
3. Kooliga seotud struktuurid
• õpilaskodu
• rehabilitatsioonimeeskond
4. Kooli koostööpartnerid
• kohalikud omavalitsused, kust laps on pärit
• Harju maavalitsus
• kutseharidusasutused
• Haraka Kodu
• toetatud töökohad
• toetatud elamiskohad
5. Kooli infrastruktuur

• Õppeosa

    1 toimetuleku liitklass
     2 hoolduse liitklassi

• Õpilaskodu

     1 rühmaga põhikooli lastele
• Koolieelikud

• Nõustamine

    – 3- 6 aastaste vaimu- ja liitpuudega laste vanemate ja nendega töötavate isikute nõustamine
    – kooliealiste vaimu- ja liitpuudega laste vanemate ja nendega töötavate isikute nõustamine

Kooli kodukord – arvutisse allalaaditav (pdf formaadis) 

Õpilaskodu sisekord – arvutisse allalaaditav (pdf formaadis)

Tööplaan 2020/ 2021 – arvutisse allalaaditav (pdf formaadis)  

Kooli arengukava

Koostatakse viieks aastaks ja iga aasta vastavalt vajadusele korrigeeritakse seda. Arengukava on kogu koolikollektiivi ühine nägemus arengust, soovidest ja tahtmistest, mis viib koolielu edasi.

Loe arengukava – arvutisse allalaaditav (pdf formaadis)

Kooli õppekava

Kooli õppekava koostamisel lähtutakse riiklikust õppekavast ja kooli eripärast ning kohalikest vajadustest. Õppekava on sidusteemad, mis ühendavad ainekavad ja spetsialistide töökavad. Kooli õppekava ei ole jääv, vaid iga õppeaasta algul vastavalt eelmise õppeperioodi analüüsi tulemusena võib teha vajadusel muudatusi, mis parandab õpitulemusi, toob juurde uusi õppemeetodeid ja aine õppekavade täiustamisi.

Loe õppekava – arvutisse allalaaditav (txt formaadis), täisversioon saadaval koolis.  

Pikendatud õppeaeg

Pikendatud õppeaeg (kuni 3 aastat) on õpilastele, kes pole suutnud norm õppeajaga läbida põhikooli õppekava. Pikendatud õppeaja jooksul võivad õpilased osaleda eelkutseõppes, kus saadakse algteadmisi kutsealadest ja praktilisest õppest valitaval kutsealal.
Salu Koolil ei ole veel võimalusi eelkutseõpet pakkuda, kuna puudub selleks materiaalne baas ja ruumid. Kuid tulevikus oma maja valmimisega on see võimalus olemas.
Kutseõppesse lähevad need õpilased, kes on suutelised (võimelised) õppima kutseõppeasutuses temale sobivat kutset. Loomulikult tuleb arvestada sellega, et toetatud töö, kui süsteem käevitub Eestis ulatuslikumalt.

Salu Kooli õppenõukogude toimumise aeg ja koht

Õppenõukogud toimuvad neli korda aastas. Toimumise kohaks on Salu Kool maja, aadressil Haraka tee 10, Maidla küla, Saue vald. 

2020/ 2021 õppeaasta õppenõukogud toimuvad:

24.08.2020
Päevakord
1. Eelmise koosoleku protokolli nr 4 kinnitamine
2. Kooli 2020/ 2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
3. Õppenõukogu sekretäri valimine
4. Õppeplaanid ja individuaalsed õppekavad. Valikained.
5. Ülevaade uutest õpilastest
6. Ülevaade uutest klassikooslustest

16.09.2020
Päevakord
1. Eelmise koosoleku protokolli nr 1 kinnitamine
2. Esimese poolaasta alguse õpitulemused
3. Tegutsemine Salu Koolis teise laine perioodil
4. Pedagoogide esindajate valimine ja kinnitamine kooli nõukogu liikmeteks

18.12.2020
Päevakord
1. Eelmise koosoleku prokolli nr 2 kinnitamine
2. Ülevaade uute õpilaste arengust ja hetke olukorrast
3. Individuaalsed õppekavad
4. Esimese poolaasta kokkuvõtted

09.06.2021
Päevakord
1. Eelmise koosoleku protokolli nr 3 kinnitamine
2. Ülevaade klasside tööst teisel poolaastal
3. Aasta kokkuvõtted
4. Välja antavad lõputunnistused, kiituskirjad ja kiituskaardid

Riiklikku järelvalvet Salu Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium. 
Põhja piirkond: Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee, tel 56876436

 

Salu Kooli vastuvõtu tingimused ja kord – arvutisse allalaaditav (pdf formaadis)

Laste terviseandmete käsitlemine – arvutisse allalaaditav (pdf formaadis)

Delikaatsete isikuandmete käsitlemise kord – arvutisse allalaaditav (pdf formaadis)